ลิงค์แนะนำ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

โรงเรียนในสังกัด :

พบข้อมูล: 86 รายการ
รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
30285 โรงเรียน ค้อวังวิทยาคม บ้านสันติสุข ค้อวัง ค้อวัง
30286 โรงเรียน กู่จานวิทยาคม สมบูรณ์พัฒนา กู่จาน คำเขื่อนแก้ว
30287 โรงเรียน ลมศักดิ์วิทยาคม ลมศักดิ์ ขุขันธ์ 045-821102
30288 โรงเรียน สวงษ์วิทยาคม บ้านสวงษ์ หัวเสือ ขุขันธ์ 045-685088
30312 โรงเรียน ยโสธรพิทยาสรรค์ ประชาสรรค์ ตาดทอง เมืองยโสธร
30313 โรงเรียน โพนทันเจริญวิทย์ บ้านโพนทัน โพนทัน คำเขื่อนแก้ว
30314 โรงเรียน ไกรภักดีวิทยาคม หนองตะมะ โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ 45612433
30315 โรงเรียน กันทรลักษณ์วิทยาคม บ้านโนนสำราญ สังเม็ก กันทรลักษ์ 045-650070
30345 โรงเรียน ศิลาทองพิทยาสรรค์ บ้านหนองทองหลาง หนองหิน เมืองยโสธร
30346 โรงเรียน เมืองกลางประชานุกูล บ้านหนองเมืองกลาง กุดชุม กุดชุม
30347 โรงเรียน ศรีแก้วประชาสรรค์ บ้านศรีแก้ว ศรีแก้ว เลิงนกทา 045-716043
30348 โรงเรียน เบญจประชาสรรค์ บ้านหนองนาคู หนองหมี ราษีไศล 045-818039,086-
30349 โรงเรียน โคกหล่ามวิทยา โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย 045-602163,085-
30371 โรงเรียน ยโสธรพิทยาคม 51 ถ.แจ้งสนิท ในเมื่อง เมืองยโสธร
30372 โรงเรียน กำแมดขันติธรรมวิทยาคม บ้านกำแมด กำแมด กุดชุม
30373 โรงเรียน โพนงามพิทยาคาร บ้านแดง โพนงาม กุดชุม
30374 โรงเรียน ลิ้นฟ้าพิทยาคม ลิ้นฟ้า ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย 45687055
30375 โรงเรียน คลีกลิ้งพัฒนาทร คลีกลิ้ง คลีกลิ้ง ศิลาลาด 085-0169059
30403 โรงเรียน ดงมะไฟพิทยาคม ดงมะไฟ ดงมะไฟ ทรายมูล
30404 โรงเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย หนองครก เมืองศรีสะเกษ 45612611