ลิงค์แนะนำ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

พันธกิจ/เป้าหมาย

ผู้เข้าชม 1,909

 

พันธกิจ

๑. พัฒนาองค์กร ระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวการปฏิรูป การศึกษา

    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของโรงเรียน

    นักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น

๒. ส่งเสริมผู้สอนให้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นโดย 

    มุ่งเน้น คุณภาพชีวิตของนักเรียน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้เรียน

๓. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีวิสัยทัศน์ พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม

    มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม

๔. มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

    ได้อย่างมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามผู้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตน

    และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีตามหลักประชาธิปไตยและให้ผู้เรียนตระหนักรู้จัก

   ป้องกันภัยของสิ่งเสพติดโรคเอดส์รู้เท่าทันโลก  
 

เป้าประสงค์
             “นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
              สามารถพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”