ลิงค์แนะนำ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ข้อมูลนักเรียน

ผู้เข้าชม 2,937

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ชั้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
ม.1 43 32 75  
ม.2 33 23 56  
ม.3 27 24 51  
ม.4 21 20 41  
ม.5 28 24 52  
ม.6 23 32 55  
รวมทั้งสิ้น 330