ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530903
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012019
รหัส Obec 6 หลัก :
  530903
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประสานมิตรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prasanmitwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่  1  บ้านอีปาด ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ :
  045-915887
โทรสาร :
  045-915887
ระดับที่เปิดสอน :
  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :
  psmw.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ :