ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1
10
7
17
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
16
12
28
2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4
11
15
1
รวมมัธยมต้น
30
30
60
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
11
15
26
1
มัธยมศึกษาปีที่ 5
8
12
20
1
มัธยมศึกษาปีที่ 6
3
6
9
1

รวมมัธยมปลาย
22
33
55
3
รวมทั้งหมด
52
63
115
7

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566