ข้อมูลครู/บุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร


รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง


นางบุญเรือน คูณทวี


ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางพัชรินทร์ สดมพฤกษ์


ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวประไพศรี พุฒพวง


ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวจาระไน ศรีสุธรรม


ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางธิยารัศมิ์ จันทร์หอม


ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


ว่าที่ ร.ต.จักรพนธ์ ประทุมวงทรัพย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-


นางสาวอำนวย ไกรสีทุม


ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวพัชรี บุญโสม


ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นายรุ่งระวี สกุลนามรัตน์


ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายทำนุ ชาภักดี


ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


นางสาวสมคิด นวลศิริ


ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นายนิคม บุญเลิศ


ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายมีนา วิเศษชาติ


ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายสุจินต์ สมหมาย


ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายอำนวย ประเสริฐศรี


ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


นางสาวสุทธิกานต์ สุดใจ


ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายไฉน ชราศรี


อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -