ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนประสานมิตรวิทยา

ปี พ.ศ. 2536 สภาตำบลอีปาด โดยการนำของนายทองดี  สุรวิทย์  กำนันตำบลอีปาดได้เสนอความต้องการต่อผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ให้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่บ้านอีปาด เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้กับเยาวชนมนตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนละทายวิทยา  โดยนายพิเชษฐ์  ผาคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น  ได้ดำเนินการขออนุมัติเปิดศูนย์การเรียนขึ้น และได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  โดยได้มอบหมายให้  นายสำนวน  เพ็งชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา  ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลประสานงานดำเนินการจัดศูนย์การเรียนขึ้นที่บ้านอีปาด  โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 34 คน พระอธิการคำม่วน  โกวิวํโส  เจ้าอาวาสวัดบ้านอีปาด  อนุเคราะห์ให้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นห้องเรียนและสำนักงานชั่วคราว  โต๊ะ  เก้าอี้  ได้รับบริจาคจากสภาตำบลอีปาด  ผู้ปกครองนักเรียน และและประชาชนในท้องถิ่นให้การช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนโดยมีครูจากโรงเรียนละทายวิทยาหมุนเวียนเดินทางมาสอน

วันที่ 13 ธันวาคม 2536 กรมสามัญศึกษาประกาศให้ตั้งเป็นโรงเรียนสาขาละทายวิทยาตำบลอีปาด  ใน พ.ศ. 2537  สภาตำบลอีปาดร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้าน ได้มีมติมอบที่ดินให้กรมสามัญศึกษาเพื่อให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน  โดยได้แบ่งให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ (ดอนบาก) ของตำบลอีปาด  ตั้งอยู่ที่บ้านอีปาดเนื้อที่  57 ไร่ และได้ร่วมกันเสียสละกำลังทรัพย์ กำลังกาย สร้างอาคารเรียนชั่วคราว แบบโล่งให้ 1 หลัง   ขนาด 8×30 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน หลังคามุงสังกะสีโดยไม่ได้รับงบประมาณจากทางราชการ

                นายชัชวาล  สิทธิศร  ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา  ได้แต่งตั้งให้  นายสำนวน  เพ็งชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยาเป็นผู้ดูแลประสานงานโรงเรียนสาขาละทายวิทยาตำบลอีปาด  ในปีการศึกษาต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น  สภาตำบลอีปาดร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ครูจากโรงเรียนละทาย-วิทยา และชาวบ้านได้เสียสละ กำลังกาย กำลังทรัพย์ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบโล่งขนาด 8×30 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียนให้อีก 1 หลัง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการ ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของท้องถิ่น โดยมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา

                วันที่ 8 พฤษภาคม 2540 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้โรงเรียนสาขาละทายวิทยา ตำบลอีปาด  เป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประสานมิตรวิทยา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสำนวน  เพ็งชัย เป็นผู้บริหารโรงเรียน