• อาทิตย์. ก.ค. 14th, 2024

คณะกรรมการสถานศึกษา

  • Home
  • คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประสานมิตรวิทยา

                                                                                           

1. นายทองชุ่น    สุรวิทย์                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

2. พระครูโกวิท  วงศานุวัตร              กรรมการผู้แทนพระภิกษุ

3. หลวงปู่ลุน       ขันติธโร                กรรมการผู้แทนพระภิกษุ

4. นายปกครอง    พิมพ์พันธ์             กรรมการ

5. นายพรม           ชราศรี                  กรรมการ

6. นายรักษ์           สุรวิทย์                 กรรมการ

7. นายสนั่น          จันทรัตน์               กรรมการ

8. นายสำเร็จ        ป้องเศร้า               กรรมการ

9. นายประวัติ      ป้องเศร้า                กรรมการ

10. นายทองเป็น     ชารี                    กรรมการ

11. นายทองพูล     ชราศรี                 กรรมการ

12. นายอรรถพล    สุรวิทย์               กรรมการ

13. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม    กรรมการที่เป็นผู้แทนครู                                  

14. นางบุญเรือน  คูณทวี           กรรมการและเลขานุการ